Program pre výpočet hodnôt nájmu nehnuteľností – stavieb, pozemkov, súboru stavieb s príslušenstvom a pozemkami. Program umožňuje stanoviť hodnoty nájmu nehnuteľnosti s využitím vzťahov z ekonomických vied (použitím vzťahu pre „umorovateľ“) za primárneho základného predpokladu:

Hodnota nehnuteľností je identická s výnosovou hodnotou nehnuteľnosti

Pri týchto predpokladoch program stanovuje všetky 4 (teoreticky) možné hodnoty nájmu:

 1. Všeobecná (trhová) hodnota nájmu:
  1. pre časovo obmedzené obdobie predpokladanej výnosovosti
  2. pre časovo neobmedzené obdobie predpokladanej výnosovosti
 2. Technická (nákladová) hodnota nájmu:
  1. pre časovo obmedzené obdobie predpokladanej výnosovosti
  2. pre časovo neobmedzené obdobie predpokladanej výnosovosti

Program umožňuje stanoviť hodnoty nájmu pre rôzne obdobia:

 1. Nájom k aktuálnemu (jednému) termínu.
 2. Nájom k ľubovoľne dlhému obdobiu v minulosti. Pokiaľ je posudzované obdobie dlhšie ako 12 mesiacov alebo posudzované obdobie obsahuje zmenu rokov (prechod cez 31.12. alebo 01.01.), je vhodné v takomto prípade stanovovať hodnoty nájmov pre čiastkové obdobia, pričom delenie je vhodné prispôsobiť kalendárnym rokom; v prvom roku je začiatok obdobia totožný z celkovým začiatkom posudzovaného obdobia, v ostatných rokoch je začiatok čiastkového obdobia totožný so začiatkom roku, v poslednom roku čiastkového obdobia je koniec čiastkového obdobia totožný s celkovým koncom posudzovaného obdobia. Pre každé čiastkové obdobie je potrebné stanoviť všetky potrebné vstupné hodnoty pre jeho začiatok a je predpokladané, že tieto hodnoty sú aktuálne v celom čiastkovom období.